Postuniversitar

PROGRAM DE STUDII POSTUNIVERSITARE

Programul de studii postuniversitare oferit de Facultatea de Administrație Publică a fost lansat în anul 2016 și se adresează personalului din autorităţile contractante, absolvenților de administrație publică/europeană și altor absolvenți interesați de domeniul achizițiilor, beneficiarilor privaţi implicaţi în procesul de absorbţie al fonduri structurale.

Programul Managementul achiziţiilor, prin curricula propusă, îşi propune să abordeze de o manieră interdisciplinară atât noile modificări legislative privind achiziţiile publice aplicabile autorităţilor contractante (Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), precum şi noile reglementări aplicabile beneficiarilor privaţi (Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene) implicaţi în procesul de absorbţie al fondurilor europene.

Programul postuniversitar vine astfel în întâmpinarea prevederilor din cadrul Strategiei Naţionale privind Achiziţiile Publice, contribuind la dezvoltării unui corp de profesionişti în domeniul achiziţiilor publice, prin punerea în aplicare a măsurile care vizează educarea și formarea în achiziții publice, măsuri ce constau în:

"i. introducerea calificării în achiziții publice în registrul de calificări din sectorul educației superioare din România. Universitățile vor include această calificare în oferta educațională.

ii. programe obligatorii de formare în achiziții publice – incluzând acumularea cunoștințelor necesare și a competențelor solicitate, precum și dezvoltarea și implementarea unui program de instruire în achiziții publice, specializat și de durată.

iii. introducerea unui atestat profesional în achiziții publice."

Durata: 180 de ore (4 luni: 3 luni cursuri și 1 lună pregătirea proiectului)
Nr. de credite transferabile: 27 credite
Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)
Structura (discipline studiate):

 • Managementul timpului
 • Management de proiect şi surse de finanţare
 • Proceduri de achiziţii publice şi private. Elemente de E – procurement
 • Strategii de ofertare. Mecanisme privind gestionarea conflictelor
 • Contractele de achiziţii: operaţionalizare şi monitorizare
 • Contencios administrativ în achiziţii publice şi mecanisme antifraudă
 • Auditarea proceselor de achiziție
 • Investiţii publice, concesiuni şi parteneriat public-privat

Ocupaţiile profesionale vizate de program sunt:

 • Expert achiziţii publice,
 • Expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale,
 • Specialist în achiziţii,
 • Manager marketing,
 • Manager achiziții,
 • Consultant achiziții,
 • Consilier în achiziții.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul programului: http://administratiepublica.eu/ma/