Admitere e-Licență

ADMITERE 2018

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Specializarea „Administrație publica”

EXAMEN DE ADMITERE

Examenul de admitere consta in evaluarea unui eseu scris si depus de candidat(a) in dosarul de concurs. Eseul nu va depăși 6 pagini (font Times New Roman 12, spațiere 1 rând), va include motivația candidatului(ei) pentru a urma Facultatea de Administrație Publica si va trata una din următoarele teme, la alegere:

1. Drepturile omului – conținut, documente relevante
2. Administrația publica din Romania – principii de organizare si funcționare
3. Constituția României – istoric si conținut

In mod obligatoriu, eseul va cuprinde: Foaie de titlu (Numele si prenumele candidatei/ului, titlul referatului); Cuprins (lista secțiunilor si a subsecțiunilor, daca este cazul); Secțiunea 1, 2, ... (inclusiv Introducere si Concluzii); Bibliografie. In vederea citarii corespunzătoare a surselor bibliografice, pot fi folosite stilurile Chicago si Harvard. Pentru respectarea drepturilor de autor, va rugam sa consultați si Ghidul Anti-Plagiat al Facultății de Administrație Publică.

Bibliografie online minimal recomandata:

1. Convenția Europeana a Drepturilor Omului

2. Declarația Universala a Drepturilor Omului

3. Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

4. Legea administrației publice locale (nr. 215/23.04.2001)

5. Legea cadru a descentralizării (nr.195 /22.05.2006)

6. Constituția României – revizuita

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de bacalaureat (80%) si nota eseului scris (20%).

In anul universitar 2018/2019, Facultatea de Administrație Publica scoate la concurs 100 de locuri. Ocuparea locurilor la Facultatea de Administrație Publica se face in ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere.

CALENDAR ADMITERE

Înscrierile se realizează la BIROUL DE ADMITERE – ID 2018 – Sălile 610 si 608, etaj 6, SNSPA, Bodul Expoziției nr. 30A, sector 1, București

In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare in valoare de 100 lei si a primei rate din taxa de școlarizare Neprezentarea la Secretariat in vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare, in perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Pentru anul universitar 2018/2019:

  • taxa de înmatriculare este: 100 lei;
  • taxa de școlarizare (ID) este: 2900 lei (rata 1 -pana la 31 octombrie 2018: 1000 lei; rata 2 - pana la 31 ianuarie 2019: 1000 lei; rata 3 - pana la 31 mai 2019: 900 lei).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2017, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2017, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (adeverința, copie legalizata sau original);

- certificat de naștere (copie);

- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

- pentru învățământ la distanta (ID): chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 100 lei. Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2018, la Facultatea de Administrație Publica, sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere ID. In acest sens, dosarul de concurs pentru ID va conține o copie a legitimației de concurs eliberata pentru examenul IF, iulie 2018;

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate;

- eseu scris conform recomandărilor din secțiunea “Examenul de admitere”

 

* Taxa de înscriere si taxele de înmatriculare, respectiv de școlarizare se pot achita prin ordin de plata in contul Facultății de Administrație Publica ID-IFR: RO77BRDE445SV12221584450 (deschis la BRD, filiala Victoria București), numai după menționarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administrație Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (ID)

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype